Referat af bestyrelsesmøde den 14. april 2007 kl. 19.00

 

 

Tilstede:        Poul Erik, Svend Aage, Jørn S., Jørn Ø., Hans Jørgen                     

Fraværende:                      Kathrine, Merete

 

Dagsorden:     1. Referat fra seneste møde.

                        2. Arbejdsfordeling.

                        3. Standerhejsning.

                        4. Udsendelse af flyer.

                        5. Hjemmesiden.

                        6. Banepasning.

                        7. Juniorarbejde.

                        8. Rengøring af klubhus.

                        9. Firmasportsarrangement.

                      10. Holdtilmelding.

                      11. Eventuelt.

 

1. Referat fra seneste møde:

Der var ingen kommentarer til referatet.

 

2. Arbejdsfordeling:

Jørn Schunck:                    Ansvar for anlægget incl. klubhuset.

Svend Aage Jensen:          Kasserer.

Merete Mikkelsen:            Aktivitetsudvalg.

Hans Jørgen Amstrup:      Spilleudvalg, grønne områder og referent ved møder.

Kathrine Maltbæk:           Juniorarbejdet.

Jørn Ø. Jensen:                  Hmm……..

Poul Erik Jensen:              Indkaldelse til og ledelse af bestyrelsesmøder, og ellers svævende over vandene.

 

Svend Aage efterlyste egnede emner til at gøre en indsats mht. at bearbejde især de lokale forretningsdrivende, således at der kan generes nogle sponsorater. Ingen i bestyrelsen - ud over Svend Aage (i begrænset omfang) ser sig for nuværende i stand til at løfte den opgave. Vi kunne eventuelt ’annoncere’ efter menige medlemmer, der har lyst til at arbejde med det område.

 

3. Standerhejsning:

Standerhejsning lørdag den 21. april kl. 14.00. Samme procedure som normalt. Jørn og  Jørn varetager indkøb af øl, vand, kaffe, pølser, brød, sennep, ketchup etc. Inden standerhejsningen samles bestyrelsen samt indkaldte medlemmer tirsdag den 17. april kl. 17.00, for at klargøre anlægget. Jørn Ø. er ansvarlig for at kontakte hjælperne.

 

4. Udsendelse af flyer:.

Hans Jørgen sørger for opdatering af teksten på flyeren. Svend Aage sørger for tilretning af sponsordelen, herunder kontakt til Ketcher Sport. Hans Jørgen sørger for kopiering af flyeren.

For at spare penge står vi i år selv for omdeling. Omdelingen vil foregå fredag den 13. april, hvor vi mødes kl. 17.00 i klubben. Vi skal bruge 15-20 personer til omdelingen. Jørn Ø og Svend Aage kontakter relevante medlemmer i god tid inden.

 

5. Hjemmesiden:

Hjemmesiden trænger til at serviceeftersyn. Selve set-up´et på siden gør, at den ikke er egnet til generel information der skal nå ud til alle medlemmer. Endvidere opdateres den for sjældent, hvilket kan medføre, at medlemmerne mister interessen for siden, og springer direkte videre til vor booking portal, hvor nyheder/informationer nok primært henvender sig til ’de indviede’.

Efter at klubbladet er nedlagt, er det ekstra vigtigt at hjemmesiden fungerer, da den er klubbens og medlemmernes eneste kommunikationsmiddel – og mindst lige så vigtigt – den er klubbens ansigt udad til. Poul Erik og Hans Jørgen tager et møde med webmaster Jan Helbo, for at diskutere ovennævnte, samt muligheden for at give siden et nyt og mere tidsvarende layout.

 

6. Banepasning:

Svend Aage og Kurt har udfærdiget en mangelliste over alt udstyr til vedligeholdelse af baner, herunder koste, net mv. Jørn S. sørger for indkøb af disse dele. Jørn S. tager ligeledes kontakt til Mogens Bossen fra kommunen vedrørende klargøring af banerne, herunder indkøb af grus samt udbedring af diverse småting på lysanlægget på alle baner.

Vi vil i lighed med sidste år, forsøge at etablere faste teams á 2 personer pr. bane, der får ansvaret for vedligeholdelse af disse. Jørn S. har dog det overordnede ansvar. Han kontakter de medlemmer, der havde ansvaret sidste år.

 

7. Juniorarbejdet:

Svend Aage laver og udsender en velkomstskrivelse til de juniorer der var medlem i 2005 og 2006. Vi håber at kunne videreudvikle konceptet med samarbejde med DUS ordningen på Vejgaard Østre skole. De har et par udskudte lektioner fra sidste år til gode, og Ronnie har givet udtryk for, at der er gode muligheder for tilgang af nye juniorspillere som følge af samarbejdet.

Der har været uformelle drøftelser med vore naboer - håndboldklubben Aalborg HK - om mulighederne for et medlemssamarbejde, eventuelt i form af halvt kontingent ved medlemskab af begge klubber, som det kendes fra klubber, der har mere end én sportsgren på programmet.

Kathrine vil fortsat være den der samler trådene i juniorarbejdet, i samarbejde med Ronnie og Lene.

 

8. Rengøring af klubhuset:

Jørn S. kontakter Ronnie, for at høre om han varetager rengøringen igen i år. Der indgås i så fald aftale med Ronnie om, at han varetager rengøringen fra 1. maj til 30. september, mod et fast månedligt vederlag. Der er lidt tvivl om hvorvidt Ronnie skal vaske op efter turneringskampe, men det står i den arbejdsbeskrivelse, der er udfærdiget til formålet. Jørn S. kontakter Kim Borggaard, for at få arbejdsbeskrivelsen.

 

9. Firmasportsarrangement:

Arrangementet foregår i perioden 27.-30. juni. Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde, da der i øjeblikket ikke er konkrete retningslinier for arrangementets afvikling. Poul Erik afventer mødeindkaldelse.

 

10. Holdtilmelding:

Der tilmeldes følgende hold: 2. division, 3. division, Serie 3, 2 damehold, veteran jyllandsserie, veteran A og veteran B. Poul Erik taler med Kathrine for at få et overblik over juniorhold.

 

11. Eventuelt:

Svend Aage har modtaget forslag til revidering af regler for gæstespil. Reglen om at der ikke må bookes til gæstespil mellem 17 og 20 bortfalder.

Svend Aage har snakket med studenterforeningen på AUC. Studenterforeningen, der tæller 5000 medlemmer, er interesseret i, at der etableres et samarbejde i form af, at de studerende opnår rabat på medlemskab, mod at klubben får ophængt flyers overalt på AUC, og tillige omtales i diverse publikationer udgivet af studenterforeningen. Svend Aage bemyndiges til at forhandle en aftale på plads. Kontingentreduktionen vil ligge i niveauet 15-25%. Det understreges. at denne studierabat kun gælder for studerende ved AUC.

 

Svend Aage: Hvordan ser det ud med trænere i år? Til juniorer regner vi med at Kathrine og Ronnie er interesserede i at fortsætte. Poul Erik tager sig af elitetræningen for kvinderne. Til 1. holdets herrer kontakter Poul Erik Kim, men han har tidligere givet udtryk for, at han næppe vil fortsætte. I så fald vil truppen sandsynligvis skulle selvtræne. Udarbejdelse af træningsøvelser kan eventuelt gå på skift mellem spillerne. Poul Erik spørger Henrik Maltbæk om han vil være en form for primus motor i dette. Svend Aage synes det er lidt sølle, at der ikke kan engageres en træner til 1. holds truppen, men en egnet træner til det forholdsvis høje niveau holdet spiller på, ligger noget over vort økonomiske råderum. I øvrigt er der ikke egnede emner i regionen til dette. Til begyndertræning kontaktes Lene.

 

Svend Aage efterlyste træningsmulighed for let øvede spillere. Per Lund er interesseret i at stå for dette. Om klubben skal finansiere denne træning, skal der tages stilling til.

Generelt om træning: I Aalborg tennisklub, som vi ynder at sammenligne os med, er det kutyme at der er en vis egenbetaling for såvel begynder- som juniortræning, samt træning af let øvede. De to førstnævnte har vi altid tilbudt gratis.

  

Hans Jørgen foreslog, at referater af bestyrelsesmøder offentliggøres for alle medlemmer, lige som man gør i flertallet af klubber. Der var enighed om, at bestyrelsen får referatet til gennemsyn inden offentliggørelse.

 

Svend Aage ser gerne et tættere samarbejde med Ketcher Sport omkring salg og promovering af klubspilletøj. Spar Nord skal bearbejdes for at indgå et tøjsponsorat.

 

Svend Aage foreslog, at der ophænges billeder af vore to æresmedlemmer i klubhuset.

 

Der var enighed om, at der ikke er behov for at afholde bestyrelsesmøde før efter standerhejsningen.

 

Referent

Hans Jørgen Amstrup